WZNOWIENIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W PARCZEWIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2020

Starostwo Powiatowe w Parczewie od poniedziałku 25 maja 2020 r. będzie prowadzić bezpośrednią obsługę interesantów wewnątrz budynku ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu interesantów do strefy administracyjnej Starostwa znajdującej się w budynku przy ul. Warszawskiej 24 . Interesanci będą mogli wejść na teren Starostwa za kolejnością oczekiwania w ilości zależnej od liczby stanowisk obsługi. W  celu bezpośredniego załatwienia sprawy może wejść jednocześnie tylko 5 interesantów, a w danym momencie tylko tylu interesantów ile jest wolnych stanowisk obsługi.  Informacji w tym zakresie będzie udzielał dozorca przy wejściu do budynku.

Biuro Obsługi Klienta znajdujące się na parterze pokój nr 28 w godzinach pracy Starostwa bezpośrednio obsługuje interesantów i przyjmuje dokumenty, w danym czasie może być obsługiwana 1 osoba.

Interesant może osobiście (do odwołania) umieszczać w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej 24, dostępnej w godzinach pracy dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia wpływu do Starostwa, niezależnie od innych form komunikacji ze Starostwem.

W Wydziale Komunikacji bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się na trzech stanowiskach pracy, dwa stanowiska pracy w zakresie dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych i jedno stanowisko pracy – wydawanie praw jazdy. – 3 osoby obsługiwane w tym samym czasie.

Bezpośrednia obsługa interesantów w pozostałych wydziałach Starostwa i na samodzielnych stanowiskach pracy oraz przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Starostwa i uzgodnieniu terminu wizyty, odbywać się będzie w wydzielonym pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku siedziby Starostwa. W tym samym czasie, w tym pomieszczeniu nie może być więcej niż 1 osoba.

Uzgodnienie terminu wizyty i godziny ma na celu uniknięcie jednoczesnych bezpośrednich kontaktów większej liczby mieszkańców zarówno podczas obsługi jak przy oczekiwaniu przed budynkiem.

Interesant podczas obsługi jest zobowiązany:

  • do zakrywania nosa i ust zgodnie z nałożonymi obowiązkami w przepisach prawa z uwzględnieniem wyjątków;
  • stosowania środków do dezynfekcji rąk znajdujących się przy wejściu głównym do budynku;
  • zachowania bezpiecznej odległości podczas obsługi i pomiędzy osobami oczekującymi na wejście do Starostwa

Obsługa interesantów w Starostwie odbywa się również za pośrednictwem poczty elektronicznej, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), operatora pocztowego oraz drogą telefoniczną.

Numery telefonów::

Biuro Obsługi Klienta

powiat@parczew.pl

83 355 14 69

Wydział Komunikacji

komunikacja@parczew.pl

rejestracja pojazdów

83 355 15 75

wydawanie praw jazdy

83 355 15 92

Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych

inwestycje@parczew.pl

Kierownik Wydziału

83 355 15 94

Pozwolenia na budowę

83 355 15 95

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska

rolnictwo@parczew.pl

ochrony środowiska,

83 355 15 98

Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

geodezja@parczew.pl

Kierownik Wydziału

83 355 15 73

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

83 355 16 63, 83 355 15 71

ewidencja gruntów

83 355 16 56, 83 355 15 89

gospodarka nieruchomościami

83 355 15 91

Wydział Organizacyjno-Prawny

83 355 11 10, 83 355 16 54

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

oswiata@parczew.pl

83 355 16 51, 83 355 15 90

Wydział Budżetu i Finansów

księgowosc@parczew.pl

83 355 15 86, 83 355 15 87,83 355 14 68

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności

pczk@parczew.pl

83 355 16 54

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

pzon@parczew.pl

83 355 15 82

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

rzecznikkonsumentow@parczew.pl

519 054 088

 

Szczegółowe dane kontaktowe pracowników Starostwa Powiatowego w Parczewie znajdują się na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego www.parczew.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie.

Kasa Starostwa przyjmuje opłaty tylko bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych, wpłaty gotówkowej można dokonać w banku  lub płatność uregulować drogą elektroniczną.

Nr rachunku  Bank Spółdzielczy w Parczewie 63 8042 0006 0000 3535 2000 0050

Odbiorca Starostwo Powiatowe w Parczewie

Nr rachunku dla opłaty skarbowej PKO BP O/PARCZEW 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933 Odbiorca Urząd Miejski w Parczewie

Jednocześnie prosimy o bieżące śledzenie komunikatów dotyczących obsługi interesantów w Starostwie, gdyż sytuacja może ulegać zmianie.

                                                                                                                      Starosta Parczewski

                                                                                                                      Jerzy Maśluch

Jerzy Maśluch - Starosta Parczewski